Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được thiết lập trong iOS 5 Mail, nó sẽ được đặt mặc định là iCloud. Đây là cách thay đổi tài khoản email mặc định mà email của bạn được gửi từ đó.

Trên màn hình tiếp theo, chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm mặc định.

Chọn tài khoản email

Nhanh chóng và dễ dàng – nhưng thú vị.

Rate this post
Previous articleiOS 5: Xóa hàng loạt ảnh trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn
Next articleCách thay đổi hướng của ảnh toàn cảnh trong iOS 7